کشورهای تعیین وقت مصاحبه سفارت آمریکا

کشورهای تعیین وقت مصاحبه سفارت آمریکا

کشورهای واسط جهت تعیین وقت مصاحبه سفارت آمریکا

برای گرفتن وقت سفارت آمریکا لازم است تا خود را آماده ی سفر به یکی از کشور زیر کنید و برنامه ریزی های لازم را انجام دهید.

  • ترکیه
  • امارات متحده عربی
  • ارمنستان

کشورهای تعیین وقت مصاحبه سفارت آمریکا